Gärdesgatan

Pågående projekt 2017-05-15 09:27
Landskrona: Gärdesgatan

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA med start i augusti 2017 utföra VA-arbeten på Gärdesgatan, mellan Exercisgatan och Vengatan.

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i Gärdesgatan. Genom att lägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och åtgärden bidrar även till minskad belastning på våra reningsverk.

Startdatum: 2017-08-28 08:00 Beräknas klart: december 2017

Detta gör vi

Arbetet kommer innebära att nya spill- och dagvattenledningar förläggs i gatan. Saneringsarbetet kommer även omfatta omläggning av befintlig vattenledning.

Till fastigheterna kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan till tomtgräns. Spillvattenservisen kommer att anslutas till befintlig kombinerad ledning eller spillvattenledning från fastigheten.

Dagvattenservisen kommer att anslutas till befintlig dagvattenledning från fastigheten om en sådan finns, annars avslutas den vid tomtgräns. Dagvattenservisen kommer att läggas 0,5 meter in på tomtmark om möjlighet finns.

Så påverkas du

Vattnet kommer tillfälligt att stängas av vid inkopplingar. Separat information kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare innan det sker.

Framkomligheten på Gärdesgatan samt busstrafiken på Excerisgatan kommer att påverkas. Vi ber om överseende med detta.

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Ändamålet med syneförrättningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar och så vidare. Fastighetsägare som finns inom området kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Bergsäker AB.

Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren. De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på fastigheten bör planera för en omläggning av denna i samband med NSVA:s arbete i gatan.

För de fastigheter som har kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inom fastigheten, krävs att avloppsinstallationen ändras så att inget regnvatten avleds till kommunens spillvattennät. Denna ändring ska vara genomförd senast sex månader efter att servisen dragits fram till fastigheten. Observera att det är fastighetsägaren själv som får stå för återställningskostnader av vägen/asfaltering om man väljer att utföra VA-arbetet på fastigheten efter att vägen är återställd.

Entreprenör

NSVA i egen regi.

För anslutningsfrågor: Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 97 00.

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71