Fabriksgatan

Pågående projekt 2017-11-08 12:00
Landskrona: Fabriksgatan

Uppdatering 2017-11-08: ledningarna för vatten och dagvatten är nedgrävda och återställningsarbetet pågår. Vattenprovtagning görs just nu och så fort NSVA får godkända vattenprover kommer fastigheterna längs Fabriksgatan att kopplas om till den nya vattenledningen. Detta kommer troligtvis att ske under vecka 46. Därefter är det asfaltering av själva gatan som återstår vilket preliminärt kommer att ske under vecka 47.

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fabriksgatan. Projektet avser hela sträckan mellan Suellsgatan och Eriksgatan. Syftet är att byta ut dricks- och dagvattenledningar i samband med att Landskrona stad ska asfaltera om gatan.

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om Fabriksgatan med ny beläggning och delvis nytt utseende. Då dricks- och dagvattenledningarna är dåliga i Fabriksgatan med upprepade vattenläckor historiskt sett, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan asfaltsarbetena påbörjas.

Startdatum: 2017-08-28 08:00 Beräknas klart:2017-11-30

Detta gör vi

Arbetet kommer att ske längs Fabriksgatan, från korsningen med Suellsgatan och hela vägen till korsningen med Eriksgatan. Grävarbetena kommer mestadels att ske mitt i vägbanan där huvudledningarna ligger, men det kommer även att anläggas nya servisledningar in till fastigheternas anslutningspunkter. I samband med detta gräver man även i trottoarer och gångbanor.

Vibrationsmätning kommer att ske fortlöpande för att säkerställa att man håller sig under fastställda vibrationsnivåer. Om man närmar sig dessa vibrationsnivåer skickas ett larm till arbetsledaren som anpassar entreprenaden därefter.

En förbesiktning kommer att göras av fastigheternas fasader. Företaget Bergsäker kommer att kontakta berörda fastighetsägare.

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. På detta sätt blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad. Har man särskilt behov av tillträde med fordon ber vi berörda att snarast kontakta NSVA.

Under hela entreprenadtiden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten, dock med eventuella kortare avbrott vilka kommer att meddelas i god tid innan.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Entreprenör

NCC

Kontaktperson: Filip Westberg, VA-projektör, NSVA. Tel: 010-495 87 25. E-post: filip.westberg@nsva.se