Örebrogatan

Pågående projekt 2017-02-09 12:10
Helsingborg: Örebrogatan samt delar av Halmstadsgatan och Veingegatan
Startdatum: 2017-04-03 08:00 Beräknas klart: december 2017

På uppdrag av Helsingborgs stad fortsätter NSVA med arbetet att VA-sanera i området Wilson Park. Med start i april 2017 kommer VA-sanering att genomföras på Örebrogatan samt delar av Halmstadsgatan och Veingegatan. Arbetet kommer att utföras av den upphandlade entreprenören MVB Syd AB och beräknas vara klart i december 2017.

För närvarande pågår planering och projektering av projektet.


Detta gör vi

Arbetet innebär att separata ledningar läggs för dagvatten respektive spillvatten. Samtidigt byts vattenledningen i området.

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att lägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt att vi minskar belastningen på våra reningsverk som annars renar smält- och regnvatten som inte behöver renas.

Arbetet kommer innebära att helt nya spillvattenledningar och delvis nya dagvattenledningar förläggs i gatorna. Saneringsarbetet kommer även omfatta omläggning av befintlig vattenledning till en ny i PE-material.

Till fastigheterna kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan fram till tomtgräns.

Så påverkas du

Bil- och busstrafiken på Örebrogatan kommer att påverkas. Planen för trafikavstängning är dock ännu inte klar. Vi kommer att återkomma med information gällande detta. 

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Ändamålet med syneförrättningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar etc. Fastighetsägare som finns inom berört område kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Bergsäker AB.

Vi kommer att skicka ut mer information när vi kan informera om ny anslutningspunkt för dagvattenservis och har mer information att lämna. Ni kan även följa projektarbetet på vår webb http://www.nsva.se/driftinformation/. Där kommer löpande uppdateringar att ske gällande saneringsområde, entreprenör, vattenavstängningar och återställningsarbete.

Entreprenör

MVB Syd AB

Anslutningsfrågor: Patrik Andersson, VA-ingenjör, NSVA, tel 010-490 98 39

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71