Ödåkra: Olivgatan

Pågående projekt 2017-04-10 11:07
Helsingborg: Olivgatan, Ödåkra

NSVA kommer med start under april utföra VA-sanering på Olivgatan. Delar av arbetet kommer att utföras av den av NSVA upphandlade entreprenören NCC. För närvarande pågår planering av projektet. Innan byggstart kommer besiktningsföretaget Bergsäker utföra besiktningar av berörda fastigheter.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: sommaren 2017

Detta gör vi

NSVA AB har under längre tid arbetat mycket med utbyggnad av dag- och spillvattennätet i Ödåkra och nu har turen kommit till Olivgatan. Din kommun kommer genom NSVA att byta ut VA-ledningarna.

Fastighetsägarna på Olivgatan har tidigare upplevt en del driftstörningar på grund av vattenläckor och en gammal och delvis utsliten spillvattenledning. Spillvattenledningen har även förskjutningar i rörfogarna som gör att dagvatten läcker in. Detta behöver åtgärdas för att inte få inläckage i spillvattenledningarna.

 

Omfattning

Dricksvatten

Dricksvattenledningen kommer att bytas ut fram till servisventilen, vilken ligger strax utanför tomtgräns. Servisventilen kommer också att bytas ut, då denna ägs av kommunen. Det blir även en ny huvudvattenledning för dricksvatten.  

Spillvatten 

Spillvatten, även kallat avloppsvatten, är det vatten som kommer från toalett, dusch, tvättstuga och kök. Detta vatten transporteras vidare via rör i gatan till vårt reningsverk. Ledningarna i gatan är gamla och NSVA kommer att byta ut dessa.

Dagvatten

Dagvattenledningarna är även de gamla och ska bytas ut. Dagvatten är regn- och smältvatten och vatten som kommer från husdräneringar. Dagvattnet leds vidare i rör i gatan till våra vattendrag och insjöar för att filtreras ner i marken.

 

NSVA rekommenderar att man tittar över skicket på sina egna ledningar samband med arbete i gatan. Det är inget krav men väl en rekommendation. Allt arbete som ligger innanför tomtgränsen utförs, planeras och bekostas av fastighetsägaren. NSVA utför endast arbete utanför tomtgräns.

Så påverkas du

Grävarbetet utanför fastigheterna innebär att berörda kommer att drabbas av buller från maskiner (dagtid) och under ett par dagar begränsad framkomlighet till fastigheterna. Vi ber om överseende med detta. NCC kommer att i möjligaste mån försöka minimera störningarna. Om fastighetsägarna har särskilda behov av att komma fram till sina hus vänligen kontakta NSVA så löser vi detta.

Under entreprenadtiden kommer vattnet tillfälligt stängas av för att olika omkopplingar från det gamla systemet till den nya vattenledningen ska kunna utföras. NCC och NSVA kommer att informera berörda fastighetsägare när detta blir aktuellt.

Entreprenör

NCC

Vid anslutningsfrågor: Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 97 00

Mer information


Marlene Hylander
Projektledare
marlene.hylander@nsva.se
010-495 87 18