Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan

Pågående projekt 2017-06-14 11:18
Helsingborg: Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan. Preliminär byggstart är september 2017 och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Ett mindre VA-arbete kommer även att utföras i korsningen Helmfeltsgatan/Randersgatan.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart:december 2017

Detta gör vi

Idag fins det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Arbetet på ovan nämnda adresser innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna. Saneringsarbetet kommer även omfatta omläggning av befintlig vattenledning.

Till berörda fastigheter kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan till tomtgräns. Spillvattenservisen kommer att anslutas till befintlig kombinerad ledning eller spillvattenledning från fastigheten. Dagvattenservisen kommer att anslutas till befintlig dagvattenledning från fastigheten om sådan finns, annars avslutas den vid tomtgräns.

Så påverkas du

Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren. De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på tomten bör planera för en omläggning av denna i samband med NSVAs arbete i gatan.

För de fastigheter som har kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inne på fastigheten krävs att avloppsinstallationen ändras så att ingte regnvatten avleds till kommunens spillvattennät. Denna ändring ska vara genomförd senast sex månader efter att fastställd förbindelsepunkt är förmedlad.

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktingsföretaget Bergsäker AB.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma och det kommer att råda begränsad framkomlighet. Vi ber vänligast om överseende med detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Entreprenör

MVB Syd AB

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71