Elias Follins gata

Pågående projekt 2018-05-25 11:44
Helsingborg: Elias Follins gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Elias Follins gata.

För att minska belastningen på reningsverket och för att minska
risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning), kommer den kombinerade avloppsledningen i Elias Follins gata att bytas ut till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny.

Startdatum: 2018-03-12 08:00 Beräknas klart: vecka 27 2018

Detta gör vi

Vibrationsmätning kommer att ske fortlöpande för att säkerställa att man håller sig under fastställda vibrationsnivåer. Om man närmar sig dessa vibrationsnivåer skickas ett larm till arbetsledaren som anpassar entreprenaden därefter. 

NSVA har anlitat företaget Bergsäker AB för att göra en förbesiktning av berörda fastigheters fasader. Detta för att dokumentera skicket på fastighetens byggnader så att vi kan säkerställa att inga skador uppkommer på grund av vibrationer från vår entreprenad. Bergsäker AB kommer att kontakta de fastighetsägare som är berörda någon gång under början av nästa år.

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots, men stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad.

Under hela entreprenaden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten dock med kortare avbrott under någon eller några timmar vilka kommer att meddelas i god tid innan.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter uppstå. Främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Entreprenör

NCC
Projektledare: Erik Kalla, VA-projektör, NSVA. E-post: erik.kalla@nsva.se

 

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se