Birkagatan 15-106

Pågående projekt 2017-03-23 10:30
Helsingborg: Birkagatan 15-106

Öresundskraft kommer under 2017 och 2018 att utföra fjärrvärmearbeten på Birkagatan. Under 2017 är det fastigheterna på Birkagatan 15-106 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2017-04-03 08:00 Beräknas klart: oktober 2017

Detta gör vi

NSVAs arbeten omfattar byte av huvudvattenledning samt servisledning fram till servisventil.

Så påverkas du

Framkomligheten kommer att vara begränsad, men entreprenören kommer att lägga ut körplåtar till fastigheterna.

Vi ber berörda fastighetsägare vänligen se till att buskage och häckar är klippta då vi måste schakta in till tomtgränsen.

Vid inkopplingsarbeten kommer vattnet tillfälligt att stängas av. Berörda fastighetsägare kommer att informeras om när detta arbete blir aktuellt.

Vi ber berörda kunder ha förståelse ovanstående.

De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning in till fastigheten rekommenderas att byta ut den nu för att undvika eventuella problem i framtiden. Ska denna ledning bytas ska en VA-anmälan skickas in till NSVA. Denna finns att hämta på NSVA:s hemsida, http://www.nsva.se/kundservice/anslutning/va-anmalan/

Allt VA-arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten (strax utanför fastighetsgränsen) planeras och bekostas utav fastighetsägaren.

Entreprenör

AKEA

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71