Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

Pågående projekt 2016-05-31 16:30
Helsingborg: Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheter vid Aspavägen och Södra Kvistoftavägen.

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp ett (väster om Södra Kvistoftavägen) beräknas klart under sommaren 2016 och etapp två (öster om Södra Kvistoftavägen) kommer att pågå under peioden 15 januari - 15 april 2017.

Startdatum: 2016-02-29 08:00 Beräknas klart: april 2017

Detta gör vi

Utbyggnaden av spillvattennätet innebär att fastigheter inom utbyggnadsområdet kommer att få en anslutning till det kommunala ledningsnätet och att varje fastighet själv måste koppla om sitt avlopp till den nya anslutningen.

Dricksvattennätet i detta område kommer också att förstärkas och byggas ut till samma fastigheter. Detta innebär att de som inte har kommunalt dricksvatten idag även erbjuds en anslutning för dricksvatten.  

Så påverkas du

Problem med framkomligheten under byggtiden kommer att förekomma och vi ber om överseende med detta. Aspavägen måste vara stängd etappvis och boende samt besökare kommer att komma fram antingen från söder eller norr, vänligen följ skyltningen.

Några fastigheter kommer på grund av läget att anslutas i förbindelsepunkt med lågtrycksavlopp (LTA). LTA är en förkortning som står för Lätt Trycksatt Avlopp. Traditionella kommunala spillvattensystem transporterar avloppsvatten men hjälp av självfall, det vill säga avloppsvattnet avleds från fastigheten med gravitationens hjälp till lågpunkter i det kommunala VA-nätet. Lågpunkterna är antingen slutdestinationen för avloppsvatten (avloppsreningsverk) eller en kommunal pumpstation som transporterar avloppsvattnet vidare till dess slutdestination.

För en del fastigheter som ligger i lågpunkter är det inte tekniskt eller ekonomiskt möjligt att anlägga självfallssystem. Lösningen är att avloppsvattnet från sådana fastigheter istället pumpas i en tryckledning till närmsta kommunala självfallsledningsnät. Detta innebär att varje enskild fastighet förses med en pumpenhet som placeras på tomtmark.

Helsingborgs stad tillhandahåller en komplett LTA-pumpstation med el och automation. Själva pumpen är NSVA:s egendom vilket innebär att om pumpen går sönder eller behövs servas byts den ut kostnadsfritt. Detta förutsätter att pumpenheten har skötts enligt NSVA:s och pumpleverantörens instruktioner.

Fastighetsägaren svarar dock själv för underhåll och förnyelse av pumpenhetens el- och automatikanläggningar.

Entreprenör

AKEA AB

Kontaktpersoner:

Mikael Håkansson, tel 073-9202120

Joakim Jeppsson, tel 072-2280042

Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA, tel 010-490 98 39