Prästkragen 1-13 samt 43-45

Pågående projekt 2017-04-21 11:00
Bjuv: Prästkragen 1-13 samt 43-45

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När vi ändå schaktar längs gatan lägger vi en ny större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet september/oktober

Detta gör vi

Entreprenadarbetet är tänkt att starta i slutet av april, preliminärt under vecka 17, för att pågå fram till månadsskiftet september/oktober och genomförs av NSVA:s ramavtalspartner NCC vilka har stor erfarenhet av denna typ av entreprenader.

Arbetet sker från Almgatan i söder, in mellan husraderna längs Prästkragen 1-13 samt via gång- och cykelvägen ut i Vallgatan, för att fortsätta norrut ytterligare ca 80 meter. Grävarbetena kommer mestadels att ske mitt i vägbanan längs Prästkragen 1-13, på framsidan av fastigheterna där huvudledningarna idag ligger. Vi kommer även att anlägga nya så kallade servisledningar från huvudledningarna och ända in till husliv. Detta för att koppla samman de nya huvudledningarna med de befintliga servisledningarna ända inne vid husen. Ledningarna kommer också att bytas ut framför fastigheterna Prästkragen 43-45.

 

Dricksvattenledningen utmed Almgatan kommer också att bytas ut i denna etapp.

NSVA har anlitat företaget Bergsäker AB för att göra en förbesiktning av berörda fastigheter. Detta för att dokumentera skicket på fastighetens byggnader så att vi kan säkerställa att inga skador uppkommer på grund av vibrationer från vår entreprenad. Skulle mot förmodan något ske som kan härledas till entreprenaden står NSVA för samtliga åtgärder.

Så påverkas du

NCC gräver inte upp hela gatan på en gång utan arbetar sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver just utanför varje fastighet begränsad. Närmare information om tider lämnas fortlöpande. NSVA kommer att planera entreprenadarbetet så att olägenheten för fastighetsägarna blir så liten som möjligt. I en del fall går det dock inte att undvika att påverka förgårdarna med grävarbetet på grund av placeringen av de befintliga servisledningarna vilka vi måste komma åt för att kunna byta dessa. NSVA kommer att återställa/återplantera eventuella plattor, buskar och dylikt.

Fastighetsägarna kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad. Parkering måste då ske längs Vallgatan i närheten av Prästkragen 1-13. Har fastighetsägarna särskilt behov av tillträde med fordon ber vi dom att snarast kontakta NSVA.

Under hela entreprenadtiden kommer fastighetsägarna att få distribution av dricksvatten via sina vattenutkastare på framsidan, förutsatt att det finns en sådan. Därmed blir denna inte möjlig att använda under hela entreprenadtiden. För de fastighetsägare som inte har vattenutkastare kommer vi att gräva en grop vid respektive fastighets vattenventil och där ansluta en tillfällig vattenslang.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter uppstå. Främst då arbetet sker utanför er fastighet.

Vi ber om er förståelse med ovanstående.

Entreprenör

NCC

För anslutningsfrågor: Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 97 00.

Mer information


Jimmy Lubera
Projektledare
jimmy.lubera@nsva.se
010-490 97 60