Hagagatan och Hagalundsgatan m fl

Pågående projekt 2018-06-15 11:07
Båstad: Hagagatan, Hagalundsgatan, Köpmansgatan, Skvaltkvarnsvägen och Tarravägen

Uppdatering 2018-06-15: projektet är färdiganlagt och slutbesiktigat med godkänt resultat. Endast några återställningsarbeten kvarstår. Tillfällig asfalt är lagd, slutlig asfaltering sker i oktober.

Befintliga vattenledningar är gamla och uttjänta och därav i dåligt skick och har orsakat flertalet vattenläckor. Dessa ledningar kommer därför att bytas ut.

Det finns även en olycklig ledningsposition på privata tomter vilken måste åtgärdas. Skulle en läcka uppstå i detta område skulle denna kunna skada intilliggande fastigheter.

Dagvattenavrinningen i Hagagatan är otillräcklig och befintliga dagvattenledningar i området uppfyller inte dagens dimensionskrav, vilka har ändrats under de senaste åren för att bland annat ta hänsyn till nya klimatfaktorer, med kraftigare och mer ihållande regn.

Samtidigt med förnyelsen av dricksvattennätet ska befintlig ledning mellan Hagagatan och Tarravägen, vilken idag ligger i grönområdet mellan husen, tas bort.

Startdatum: 2017-10-30 08:00 Beräknas klart:2018-04-30

Detta gör vi

Arbetet kommer nästan uteslutande att pågå i körbanorna längs Hagagatan, Hagalundsgatan, Tarravägen och Skvaltkvarnsgatan.

Hela vägen schaktas inte upp samtidigt, utan man arbetar sig metodiskt fram med ett schakt som är cirka 20 meter långt. Därmed är tiden som vi gräver utanför berörda fastigheter begränsad till ett fåtal dagar.

Entreprenadarbetet är tänkt att starta i grönområdet ovanför Buena Vista i slutet av oktober.

I mitten av november fortsätter arbetet i Hagalundsgatan, nere från Köpmansgatan och upp och förbi Skvaltkvarnsvägen. Detta arbete väntas pågå fram till jul.

Efter nyår, kring den 8/1, återupptas entreprenaden med schaktning i Skvaltkvarnsvägen och Tarravägen. Detta arbete pågår januari ut.

Slutligen sker entreprenaden i Hagagatan under februari och mars. Hela entreprenaden väntas vara färdigställd i slutet av mars.

Företaget Bergsäker AB har på uppdrag av NSVA utfört riskanalys av området samt förbesiktningar och fotodokumentation.

Mätare som känner av vibrationsnivån kommer att monteras på en del fastigheter. Vid nivåer som närmar sig gränsvärden skickas larm till maskinister och arbetsledare.

Så påverkas du

Tillträde till fastigheterna kommer tidvis att vara begränsade. Vid problem vänligen kontakta personal på plats.

Buller och vibrationer från maskiner kommer att uppstå, främst då maskinerna är precis utanför berörda fastighetsägares respektive fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Vi ber vänligast om överseende med ovanstående.

Entreprenör

MVB Syd AB

Vid anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se

Mer information


Jimmy Lubera
Projektledare
jimmy.lubera@nsva.se
010-490 97 60