Djäknelyckan

Pågående projekt 2018-03-09 14:15
Åstorp: Djäknelyckan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten som erbjuder dagvattenanslutningar till ett antal fastigheter längs Östra Vägen i Åstorp.

För de kommunala huvudledningar som idag ligger inne på de privata fastigheterna Djäknelyckan 1-4 ges en komplett omläggning. Huvudledningar för dricksvatten, dagvatten samt spillvatten får ny sträckning utanför fastigheterna.

Startdatum: 2018-03-26 07:00 Beräknas klart: sommaren 2018

Detta gör vi

Samtliga berörda fastigheter förses med nya förbindelsepunkter 0,5 meter utanför fastighetsgräns med nya servisanslutningar.

De två befintliga rännstensbrunnarna i gräset utanför fastigheterna byts ut och ansluts mot den nya dagvattenledningen.

Två nya brandposter monteras på ledningen varav den västra markeras som spolpost.

Befintlig vattenledning relinas viss sträcka. Läs gärna mer om reling här.

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots, men stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad.

Parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att vara begränsade.

Under hela entreprenaden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten, dock med kortare avbrott under någon eller några timmar, vilka kommer att meddelas i god tid innan.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

De fastigheter som måste separarera spill- och dagvatten kommer att bli kontaktade. Samtliga berörda fastighetsägare kommer även att bli kontaktade gällande anslutningspunkter för serviser. Allt arbete inne på fastighet och fram till de nya anslutningspunkterna cirka 0,5 meter utanför tomtgräns bekostas av fastighetsägaren

Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar, det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma. 

På vår hemsida nsva.se finns information om hur du kan göra för att separera dina ledningar. Enklast hittar du informationen genom att söka på "felkopplade ledningar". 

Entreprenör

NSVA i egen regi

Kontaktinformation: Alf Östberg, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 45. E-post: Alf.Ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010- 495 87 79. E-post: Karl-Johan.Weinitz@nsva.se