Analys och analysprotokoll

I normalfallet görs två olika analyser: en mikrobiologisk och en kemisk. Proven analyseras av ett externt laboratorium. Om provet får någon anmärkning tas ett omprov snarast ut och orsaken till felet undersöks och åtgärdas. Om felet är i fastigheten ger vi tips på lämpliga åtgärder.

Hur bestäms gränsvärdena för olika ämnen i dricksvatten?

Sverige är medlem av Europeiska Unionen (EU), och de regler som gäller inom EU gäller även i Sverige. Livsmedelsverket är den svenska myndighet som formulerar nationella föreskrifter, baserade på reglerna inom EU, för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Föreskrifterna innehåller bland annat gränsvärden för olika ämnen. Gränsvärdena har satts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.

  • De tekniska gränsvärdena har satts med hänsyn till att dricksvattnet ska kunna transporteras i ledningar utan att ledningarna skadas genom korrosion.
  • De estetiska gränsvärdena avses att dricksvattnet ska vara färglöst och inte får ha någon främmande smak eller lukt.
  • De hälsomässiga gränsvärden finns för att vattnet inte ska vara ohälsosamt att dricka. Det får till exempel inte innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer eller för höga halter av nitrit, sulfat eller tungmetaller.

Var finns information om vilka krav som ställs på dricksvattnet?

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns angivet vad producenten av kommunalt dricksvatten har att rätta sig efter när det gäller produktion och distribution av dricksvatten. Några exempel på vad som ingår i föreskrifterna är krav på larm för vissa processer i vattenverket, hur ofta vattenprov ska tas, vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet samt vilka kemikalier som får användas i produktionen. Det finns också gränsvärden för flera olika ämnen och mikroorganismer. Här hittar du Livsmedelsverkets krav.

Beställa analysprotokoll

Vill du beställa ett analysprotokoll för dricksvattnet i ditt område? Välkommen att göra det här.

Läs mer om vad de olika termerna i analysprotokollen betyder här.