Brukningsavgift

Brukningsavgifterna faktureras löpande och är vanligen uppdelade i en fast och en rörlig del baserad på vattenförbrukningen. Dagvattenavgift fastighet betalas där dagvatten tas omhand från fastigheten. Dagvattenavgift gata betalas av alla fastigheter i områden med dagvattenhantering. Tillsammans står brukningsavgifterna för din del av VA-verksamheten. Brukningsavgifterna faktureras av NSVA, utom i Åstorp där de faktureras av Åstorps kommun.

Varje kommun har olika förutsättningar, till exempel ledningslängd per kund, storlek på anläggningar och reinvesteringsbehov. Det medför att VA-avgifterna är olika i kommunerna. Vanligen är VA-avgifterna lägre i en stor tättbebyggda kommun. Det beror på att kostnaderna för VA-verksamheten fördelas på fler kunder.

Nedan finns prisexempel för typhus A (villa) och typhus B (flerfamiljshus). För fullständig VA-taxa i din kommun, se länken längre ner på sidan. Vid frågor, kontakta gärna oss på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se.

Prisexempel för villa och flerbostadshus