Helsingborg

Akut vattenläcka 2017-11-24 14:12
Helsingborg: korsningen Johan Banérs gata/Pålsjögatan

Ett slukhål har uppstått i korsningen Johan Banérs gata/Pålsjögatan, troligtvis på grund av att en spillvattenkammare har rasat ihop. Personal från NSVA är på plats.

Åtgärdsarbetet beräknas ta tid då vattnet och fjärrvärmen för de boende runt omkring måste stängas av under den tid åtgärdsarbetet pågår. Vi vet tyvärr ännu inte hur många som kommer att påverkas. 

Det är avstängt för biltrafik i båda riktningar på Johan Banérs gata. Trafik från västra hållet leds om via Randersgatan och Halalid. Trafik från östra hållet leds om via Rådmansgatan.

Uppdatering 18:20 Reparationsarbetet pågår, för att minska belastningen sker omkoppling av spillvattenledningar vilket medför bräddning i vissa punkter.
21:00 Vattenläckan är lagad och vattnet åter.

Vatten finns att hämta: korsningen Johan Banérs Gata/Pålsjögatan
Startdatum: 2017-11-24 14:00 Beräknas klart:
Planerat arbete 2017-11-06 13:17
Helsingborg: årlig spolning

Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborgs kommun vardagar kl 8-16. Spolningen beräknas pågå fram till jul.

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-10-23 08:00 Beräknas klart: 2017-12-22 16:00
Planerat arbete 2017-10-20 13:27
Helsingborg: Bendzgatan 53-67 (udda nummer)

Avloppspumpstationen Herremannen är utsliten och ska ersättas med en ny som kommer att placeras några meter längre ut på samma gräsyta.

Avloppsledningen som leder vattnet till pumpstationen ligger på kommunal mark utanför fastigheterna Bendzgatan 53-67 (udda nummer), men enligt våra kartor har flera boende i området planterat häckar och byggt staket eller liknande ovanpå ledningen, på mark som tillhör Helsingborgs stad. En enskild fastighetsägare har inte rätt att ta kommunal mark i besittning, det vill säga bygga eller plantera där.

NSVA har så kallad ledningsrätt på kommunal mark. I samband med renoveringen av vår avloppspumpstation kommer NSVA därför att tvingas riva och ta bort häckar, staket och andra byggnationer som uppförts på kommunal mark för att komma åt den anslutande avloppsledningen. Ersättning för detta utgår inte. I skrivande stund är det osäkert om NSVA kommer att tvingas ta bort dessa som planterats och byggts på kommunal mark i anslutning till alla nämnda fastigheter. Det blir aktuellt om den gamla avloppsledningen springer läck under arbetet och måste lagas. Vid tre av de ovan nämnda fastigheterna tvingas NSVA riva och ta bort häckar, staket och andra byggnationer om inte fastighetsägarna gör det själva

Vårt arbete beräknas starta någon gång under november. Vi beklagar att vi i nuläget inte kan ge mer exakt besked för projektstart. När arbetet väl har påbörjats beräknas det pågå under cirka fyra veckor.

Gång- och cykelbanan kommer att kunna användas som vanligt under projektarbetet.

Berörda fastighetsägare har aviserats via brev.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-06 08:00 Beräknas klart: i december 2017
Pågående projekt 2017-10-03 14:42
Helsingborg: Stampgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering på Stampgatan och projektet avser sträckan mellan Hjälmshultsgatan och Tågagatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2017-10-09 08:00 Beräknas klart: februari 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-26 15:08
Helsingborg: Sockengatan

Eftersom det har vuxit in mycket rötter i dag- och/eller spillvattenledningarna behöver NSVA byta och/eller relina ledningarna längs Sockengatan. Som första etapp börjar vi med delen mellan Fältarpsvägen och Sofiebergsvägen, därefter utvärderar vi om vi kan fortsätta arbetet framåt.

Uppdatering 2017-09-26: första etappen är klar och vi jobbar nu vidare från Sofiebergsvägen och norr ut. Entreprenadarbetet påbörjades vecka 38 och kommer att pågå under hösten och vintern.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart: december 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-25 10:33
Helsingborg: Rögle

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) utför på uppdrag av Helsingborgs kommun VA-arbete i Rögle under perioden 18/9 - 1/11 2017.

Startdatum: 2017-09-18 08:00 Beräknas klart: 2017-11-01 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-08-16 11:48
Helsingborg: Örebrogatan samt delar av Halmstadsgatan och Veingegatan
Startdatum: 2017-04-03 08:00 Beräknas klart: vecka 46.
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-14 11:18
Helsingborg: Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan. Preliminär byggstart är september 2017 och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Ett mindre VA-arbete kommer även att utföras i korsningen Helmfeltsgatan/Randersgatan.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart: december 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-23 10:30
Helsingborg: Birkagatan 15-106

Öresundskraft kommer under 2017 och 2018 att utföra fjärrvärmearbeten på Birkagatan. Under 2017 är det fastigheterna på Birkagatan 15-106 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2017-04-03 08:00 Beräknas klart: oktober 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

2017-07-07: VA-projektet har sommaruppehåll under veckorna 29-32.

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>