Bjuv

Planerat arbete 2018-06-19 14:50
Bjuv: Brogatan 1, Enbärsgatan 3, Gunnarstorpsvägen 16, Irisgatan 2, 9 och 15, Klövergatan 1, 6, 8, 10 och 16, Kolonivägen 15, Konvaljegatan 3, Krassegatan 4, 8 och 12, Kroksgatan 5, 9 och 20, Kummingatan 2 och 10, Liljegatan 2, Norra Storgatan 51, Parkgatan 30, Safirgatan 3 och 5, Sellebergavägen 14, Sjukhusvägen 13, 25, 33, 35, 37 och 41, Släntgatan 6 A, Smedgatan 6, Topasgatan 3

Med start måndagen den 25 juni kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp att besiktiga takavlopp, spygatter (utvändiga golvbrunnar) och eventuella dagvattenbrunnar på ovan nämnda fastigheter i Bjuv. Undersökningen görs för att klarlägga vart stuprör och dylikt är anslutna. Besiktningen utförs av personal från företaget Sweco.

Vid besiktningen kommer Sweco att spola färgat vatten i stuprören och undersöka till vilka ledningar det rinner. Personalen som utför besiktningen behöver tillträde till fastigheterna (tomterna), men inte till någon byggnad. Om ett sådant behov skulle uppstå kommer Sweco att kontakta berörd(a).

Om det visar sig att fastigheten har felaktigt anslutna stuprör och/eller gårdsbrunn/ar kommer NSVA att meddela berörd och klargöra hur denna åtgärdar detta.

Felkopplade ledningar ger ökad risk för översvämningar

Kommunens avloppsnät består av skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Spillvatten är vatten från toaletter, badrum och kök. Dagvatten är avrinnande vatten (regn- och smältvatten) som tillförs avloppsnätet via stuprör samt gårds- och gatubrunnar.

Fördelen med att skilja spill- och dagvatten åt är att reningsverket endast belastas med spillvatten, vilket medför att reningsprocessen kan göras betydligt säkrare och billigare, samt att risken för översvämningar minskar hos fastighetsägarna. Ibland händer det att ledningarna för fastigheterna (serviserna) har kopplats på fel ledning genom en förväxling eller att både spill- och dagvatten går på samma ledning (oftast spillvattenledningen), vilket ger en ökad risk för översvämningar.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-25 08:00 Beräknas klart: 2018-07-06 17:00
Pågående projekt 2018-06-11 11:09
Bjuv: Mörarpsvägen

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC.

När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

Ett informationsmöte är planerat och en kallelse från Bjuvs kommun kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Startdatum: 2017-12-04 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-10 12:56
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2018-08-27 07:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>