Bjuv

Planerat arbete 2018-04-10 08:21
Bjuv: Astergatan 1, Humlegatan 2+3+5+6+7, Kolonivägen 15+18+21+23+29, Kummingatan 8, Kvarngatan 13, Liljegatan 1+5+7+8+9+12, Muraregatan 4, Norra Storgatan 6, Parkgatan 11, Postgatan 1, Slagaregatan 8, Smedgatan 3+4+8, Snickaregatan 4+8+10 samt Västergatan 6+7+36+39+42+43+45+46+47

Med start under vecka 16 eller 17, mellan den 16 och 27 april, kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp att besiktiga takavlopp, spygatter (utvändiga golvbrunnar) och eventuella dagvattenbrunnar på ovan nämnda fastigheter i Bjuv. Undersökningen görs för att klarlägga vart stuprör och dylikt är anslutna. Besiktningen utförs av personal från företaget Sweco.

Vid besiktningen kommer Sweco att spola färgat vatten i stuprören och undersöka till vilka ledningar det rinner. Personalen som utför besiktningen behöver tillträde till fastigheterna (tomterna), men inte till någon byggnad. Om ett sådant behov skulle uppstå kommer Sweco att kontakta berörd(a).

Om det visar sig att fastigheten har felaktigt anslutna stuprör och/eller gårdsbrunn/ar kommer NSVA att meddela berörd och klargöra hur denna åtgärdar detta.

Felkopplade ledningar ger ökad risk för översvämningar

Kommunens avloppsnät består av skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Spillvatten är vatten från toaletter, badrum och kök. Dagvatten är avrinnande vatten (regn- och smältvatten) som tillförs avloppsnätet via stuprör samt gårds- och gatubrunnar.

Fördelen med att skilja spill- och dagvatten åt är att reningsverket endast belastas med spillvatten, vilket medför att reningsprocessen kan göras betydligt säkrare och billigare, samt att risken för översvämningar minskar hos fastighetsägarna. Ibland händer det att ledningarna för fastigheterna (serviserna) har kopplats på fel ledning genom en förväxling eller att både spill- och dagvatten går på samma ledning (oftast spillvattenledningen), vilket ger en ökad risk för översvämningar.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-16 08:00 Beräknas klart: 2018-05-18 16:00
Planerat arbete 2018-04-04 08:23
Bjuv: Frejagatan 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 och 20 samt Odengatan 20

Under perioden 20180409 - 20180427 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna på ovan nämnda fastigheter är kopplade.

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-09 07:00 Beräknas klart: 2018-04-27 15:30
Planerat arbete 2018-03-16 13:55
Bjuv: Lokegatan 1-13, Mjölnersgatan 1-6 samt Frejagatan 15 + 22

Under perioden 20180403 - 20180430 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna på ovan nämnda fastigheter är kopplade.

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-03 07:00 Beräknas klart: 2018-04-30 15:30
Pågående projekt 2018-03-10 12:56
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2018-08-27 07:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-15 13:32
Bjuv: Mörarpsvägen

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC.

När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

Ett informationsmöte är planerat och en kallelse från Bjuvs kommun kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Startdatum: 2017-12-04 08:00 Beräknas klart: april 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-12 14:05
Bjuv: Prästkragen 1-13 samt 43-45

Uppdatering 2018-01-12: VA-arbetena är klara. Endast återställning återstår, vilken ska utföras av Bjuvs kommun.

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När vi ändå schaktar längs gatan lägger vi en ny större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet september/oktober
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-20 12:35
Bjuv: Petersgatan och Södergatan, Ekeby

Med start i slutet av september kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) på uppdrag av Bjuvs kommun att utföra VA-arbeten i Petersgatan och Södergatan. Projektet beräknas vara klart till julhelgen.

Startdatum: 2017-09-25 07:00 Beräknas klart: januari 2018
Läs mer >>