Driftinformation

Planerat arbete 2016-05-26 15:21
Helsingborg: Industrigatan 45-59

På grund av ett VA-arbete fredag 27/5 blir ovan nämnda fastigheter utan vatten under den tid arbetet pågår. Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta orsakar.

Berörda fastighetsägare har aviserats.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-05-27 10:00 Beräknas klart: 2016-05-27 12:00
Pågående projekt 2016-05-23 13:50
Landskrona: Löpargatan

Med start måndagen den 23 maj kommer NSVA att byta en vattenledning längs en cykelväg vid bostadsrättsföreningen Tornet på Löpargatan. Anledningen till bytet är att vattenledningen har drabbats av ett flertal läckor. NCC är entreprenör och kommer att använda sig av metoden sliplining. Det innebär att man drar en ny ledning i den gamla befintliga ledningen.

Startdatum: 2016-05-23 00:00 Beräknas klart: Augusti 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-17 14:00
Landskrona: Järnvägsgatan

Under våren har vi bytt ut dricksvatten- och dagvattenledningarna på Järnvägsgatan mellan Nygatan och Österleden. Samtidigt har Landskrona stads entreprenör PEAB lagt om gatstensbeläggningen på vägsträckan. 

VA-arbeten har även utförts i korsningarna med Norra Långgatan och Österleden. Arbetet beräknades initialt vara helt klart i juni. Då projektet ökat i omfattning under arbetets gång har vi i samråd med Landskrona stad beslutat att skjuta upp slutförandet av VA-arbetena till hösten. Detta för att minska trafikstörningarna i centrum under sommaren.

Österleden är öppen för trafik, men delar av Järnvägsgatan är fortfarande avstängd för återställningsarbete. Asfaltering kommer att utföras av PEAB längre fram.

Startdatum: 2016-03-01 08:00 Beräknas klart: I höst
Läs mer >>
Planerat arbete 2016-05-16 08:00
Åstorp: årlig spolning

Med start måndag 16 maj kommer NSVA att genomföra spolning av huvudvattenledningar i Åstorps kommun. Spolningen beräknas pågå under ca sju veckor. Arbetet börjar i Hyllinge och fortsätter sedan områdesvis in mot Åstorp för att sedan fortsätta områdesvis i riktning mot Kvidinge, där den årliga spolningen också avslutas.

Spolningen sker vardagar kl 8-16. Det går tyvärr inte att ange exakta tider för arbetet då man spolar olika länge på olika platser beroende på behov. Under tiden spolningen pågår i ditt närområde kan det tillfälligt bli dåligt vattentryck och eventuellt även missfärgat vatten.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-05-16 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet juni/juli.
Pågående projekt 2016-05-12 13:00
Helsingborg: Senderödsvägen/Romares väg

Under vintern och våren genomförs renovering av befintliga VA-ledningar i korsningarna Senderödsvägen/Kullavägen samt Senderödsvägen/Romares väg i Mariastaden. Under perioden 14 mars till cirka mitten av april pågår VA-arbete i korsningen Senderödsvägen/Romares väg. Vägavstängning kommer att behöva ske under vecka 11-12 (14-27 mars). Vänligen följ väganvisningarna för alternativ färdväg. Efter avslutat arbete kommer Mariastaden och norrut att få högre vattentryck.

Startdatum: 2015-12-01 08:00 Beräknas klart: slutet av maj 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-04-19 11:45
Åstorp: Kapellgatan

Under hösten byter NSVA ut VA-ledningarna i Kapellgatan i Åstorp, då dessa är i dåligt skick. Vissa problem med framkomlighet under byggtiden kan förekomma. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med byte av vattenserviser.

Asfalten kommer att rivas upp i hela gatan. Ny beläggning kommer att läggas på först i september 2016 och anledningen till detta är att vi samkör asfalteringen med fler projekt i närheten.

Startdatum: 2015-09-14 08:00 Beräknas klart: 2015-12-14 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-04-19 11:44
Åstorp: Glasblåsaregatan i Hyllinge

Under hösten byter NSVA ut VA-ledningarna i en del av Glasblåsaregatan i Hyllinge, då dessa är i dåligt skick. Vissa problem med framkomlighet under byggtiden kan förekomma. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med byte av vattenserviser.

Asfalten kommer att rivas upp. Ny beläggning kommer att läggas på först under våren 2016 och anledningen till detta är att minska risken för sprickor i gatan på grund av sättningar. Planerat utförande är under vecka 18.

Startdatum: 2015-09-28 08:00 Beräknas klart: 2015-12-14
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-04-12 16:00
Svalöv: Tågarp

Under hösten och vintern har NSVA rivit merparten av Tågarps reningsverk och ersatt det med en pumpstation samt en utjämningsbassäng. Från slutet av mars pumpas Tågarpsbornas spillvatten till Landskrona där det renas på Lundåkraverket. Arbetet beräknas vara helt klart i slutet av maj.

Startdatum: 2015-08-03 15:51 Beräknas klart: Maj 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-19 08:00
Helsingborg: Runristargatan

Med början vecka 14 byter vi ut vattenledningarna som försörjer fastigheterna på Runristargatan med vatten. Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Startdatum: 2016-04-04 07:00 Beräknas klart: Sommaren 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-18 11:03
Helsingborg: södra Gantofta

Sedan början av 2016 förbereder Helsingborgs stad för cirka 50 nya bostäder i Gantofta. Arbetet startade i början av året och går allt som planerat är det klart i slutet av sommaren 2016.

Startdatum: 2016-01-01 00:00 Beräknas klart: augusti 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-18 08:00
Helsingborg: Flera olika platser

Under våren kommer vi att renovera spillvattenledningar genom relining på flera olika platser i Helsingborg. Medan arbetet pågår kan framkomligheten begränsas i de områden där vi relinar. Oftast märks inte mycket av arbetet då mycket av reliningarna utföres under natten. Vi uppdaterar löpande med aktuell tidplan för reliningarbetet.

Startdatum: 2016-03-14 07:00 Beräknas klart: Maj
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-15 13:00
Båstad: Sigurdsvägen, Förslöv

Eftersom befintlig vattenledning är dålig och många läckor har lagats kommer NSVA att lägga en ny vattenledning i gatan. Samtidigt läggs en dagvattenledning för framtida bruk samt ny spillvattenledning till ett par fastigheter.

Startdatum: 2016-03-21 07:00 Beräknas klart: Hösten 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-07 08:00
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-02-18 10:40
Helsingborg: Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheter vid Aspavägen och Södra Kvistoftavägen.

Startdatum: 2016-02-29 08:00 Beräknas klart: mitten av augusti 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-02-17 17:00
Helsingborg: Veddögatan, Rydebäck

Vattenledningen i Veddögatan i Rydebäck är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Startdatum: 2016-03-28 08:00 Beräknas klart: 2016-09-01
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-02-15 14:00
Helsingborg: Mönsteråsgatan med omnejd

Under våren fortsätter arbetet med att separera avloppsledningar på Sofiebergsområdet. I tur står nu Mönsteråsgatan, Sollefteågatan och Söderköpingsgatan öster om Kalmargatan. Arbetet ingår i ett större projekt som vi kallar för Furutorpsgatans avrinningsområde. 

Startdatum: 2016-02-29 00:00 Beräknas klart: till midsommar
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-01-04 07:00
Svalöv: Tycho Brahegatan, Kågeröd

Vattenledningen i Tycho Brahegatan i Kågeröd är i dålig kondition ska därför bytas ut. Samtidigt byts även dagvattenledningen och spillvattenledningen i gatan ut. 

Startdatum: 2016-01-04 13:34 Beräknas klart: Maj
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-11-16 08:00
Svalöv: Norrvidinge

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 119 fastigheter i Norrvidinge med omnejd är så gott som klar. Inkopplingen är dock försenad, dels på grund av att dricksvattenproverna ännu inte är godkända, dels då NSVAs upphandling av LTA-pumpstationer har blivit överklagad och måste göras om. Vi beräknar att inkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan ske i början av 2016.

Startdatum: 2015-03-16 10:05 Beräknas klart: Början av 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-11-01 08:00
Helsingborg: Södra Helsingborg

Under hösten och vintern renoverar vi en huvudvattenledning som går genom stora delar av södra Helsingborg. För att inte påverka omgivningen så mycket används relining i de områden där det är mycket trafik. Relining innebär att en ny ledning förs in i den gamla. På det sättet får man utan att behöva gräva så mycket en "ny" ledning, med samma livslängd som vid traditionell ledningsförläggning (cirka 100 år).

Startdatum: 2015-09-01 15:23 Beräknas klart: maj 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-10-28 10:30
Bjuv: Rörmästaregatan i Ekeby

Rörmästaregatan i Ekeby saknar dagvattenledning och en inventering av befintliga ledningar visar att flera fastigheter har sitt dagvatten kopplat till spillvattenledningen. För att avlasta pumpstationer och reningsverk kommer en separering av dag- och spillvatten att ske. Samtidigt byts vattenledningen i gatan ut då denna är i dålig kondition.

Startdatum: 2015-12-09 08:00 Beräknas klart: maj 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-09-25 08:00
Bjuv: Nordöstra Billesholm

Tisdag 29/9-torsdag 1/10 dagtid kl 8-16 utför Pollex spolning av vattenledningar med luft/vatten i nordöstra Billesholm (mellan Billesholmsvägen och Böketoftavägen, norr om Kungsgårdsvägen). På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna uppmanar NSVA berörda fastigheter att inte använda vatten dagtid medan arbetet pågår. Tappa upp vatten för eget behov denna tid. Vatten kan även hämtas i korsningen Gulsparvsgatan/Svalörtsgatan, där vi kommer ställa ut en vattentank. Vid speciella behov av vatten, vänligen kontakta oss på tel 010-490 97 00.

Startdatum: 2015-09-29 08:00 Beräknas klart: 2015-10-01 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-09-17 18:00
Bjuv: Norra Billesholm

Under vecka 38-39 kommer NSVA att testa ispiggning i Billesholm. Det är en ny teknik för renspolning av vattenledningar med is, som inte tidigare testats i Sverige. Ett första test av tekniken genomfördes 11/9, vilket gick bra. Fredag 18/9 och måndag 21/9 mellan kl 8-16 kommer ispiggning göras i nordöstra Billesholm. Medan ispiggningen pågår rekommenderar vi att inte vattnet används i närområdet, p g a risk för missfärgningar. Tappa upp vatten för eget behov innan. Vatten kan också hämtas i korsningen Billesholmsvägen/Rosengatan.

Startdatum: 2015-09-11 08:00 Beräknas klart: 2015-09-25 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-07-24 14:00
Helsingborg: Bogesundsgatan och del av Birkagatan

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att byta ut vattenledningarna till fastigheterna på Bogesundsgatan samt Birkagatan 5-13. Samtidigt kommer Öresundskraft att komplettera fjärrvärmenätet i gatan. Arbetet påbörjas sista veckan i augusti och beräknas vara klart i slutet av maj 2016.

Startdatum: 2015-08-24 00:00 Beräknas klart: maj 2016
Läs mer >>

Akut felanmälan

Vi tar emot akut felanmälan dygnet runt på tel 010-490 97 00. Utanför kontorstid, välj "Akut felanmälan" eller dröj kvar så kopplas du till vår jour.

Luft och missfärgningar

När vattnet kommer tillbaka efter en vattenläcka eller en planerad avstängning kan det bli luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar några minuter tills vattnet är klart igen.

Information dygnet runt

Vi uppdaterar nsva.se dygnet runt med aktuell information om vattenläckor, VA-arbeten och andra driftstörningar. Under kontorstid sköts driftinformationen av vår kundservice och övrig tid av vår jour.

Driftinfo via RSS

För information om en viss kommun, välj RSS-flödet för aktuell kommun i vänsterspalten. För driftinformation från alla kommuner, välj RSS-flödet på startsidan.