Driftinformation

Akut vattenläcka 2017-11-24 16:00
Landskrona: Södra Långgatan och Fiskargränden

En akut vattenläcka har uppstått och fastigheter på nämnda adresser kommer att bli utan vatten under tiden som lagningsarbetet pågår.

Uppdatering: Vattenläckan är lagad och vattnet åter.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-24 16:00 Beräknas klart:
Akut vattenläcka 2017-11-24 14:12
Helsingborg: korsningen Johan Banérs gata/Pålsjögatan

Ett slukhål har uppstått i korsningen Johan Banérs gata/Pålsjögatan, troligtvis på grund av att en spillvattenkammare har rasat ihop. Personal från NSVA är på plats.

Åtgärdsarbetet beräknas ta tid då vattnet och fjärrvärmen för de boende runt omkring måste stängas av under den tid åtgärdsarbetet pågår. Vi vet tyvärr ännu inte hur många som kommer att påverkas. 

Det är avstängt för biltrafik i båda riktningar på Johan Banérs gata. Trafik från västra hållet leds om via Randersgatan och Halalid. Trafik från östra hållet leds om via Rådmansgatan.

Uppdatering 18:20 Reparationsarbetet pågår, för att minska belastningen sker omkoppling av spillvattenledningar vilket medför bräddning i vissa punkter.
21:00 Vattenläckan är lagad och vattnet åter.

Vatten finns att hämta: korsningen Johan Banérs Gata/Pålsjögatan
Startdatum: 2017-11-24 14:00 Beräknas klart:
Planerat arbete 2017-11-24 11:14
Båstad: Timmervägen, Grevie

På grund av VA-arbete stänger vi vattnet för fastigheterna på ovan nämnda adress i Grevie på måndag den 27/11 kl 9. Vi ber om ursäkt för de besvär som kan uppstå på grund av detta.

Det är osäkert när arbetet beräknas vara klart.

Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas, men det kommer även finnas möjlighet att hämta vatten. Vänligen se nedan för information om var.

Berörda fastigheter får lapp i lådan och flerfamiljsfastigheter får lapp på dörren under fredagen. Vi försöker även nå ut via sms.

Vatten finns att hämta: vattentank kommer att finnas på parkeringsplatsen vid Häradsvägen
Startdatum: 2017-11-27 09:00 Beräknas klart: Under dagen
Planerat arbete 2017-11-24 10:28
Landskrona: Snickargränden 1 och 2 samt Suellsgatan 14 A-B, 16, 17, 18 A-B, 19, 20 (eventuellt), 21, 27 och 29

På grund av VA-arbete stänger vi vattnet för ovan nämnda fastigheter på onsdag den 29/11 kl 9-13. Vi ber om ursäkt för de besvär som kan uppstå på grund av detta.

Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas.

Berörda fastighetsägare får vykort och flerfamiljsfastigheter får lapp på dörren. Vi försöker även nå ut via sms.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-29 09:00 Beräknas klart: 2017-11-29 13:00
Planerat arbete 2017-11-24 09:47
Landskrona: Fabriksgatan 2 A-D, 3, 4 A-C, 5, 7, 9 och 14 samt troligtvis även Suellsgatan 20

På grund av VA-arbete stänger vi vattnet för ovan nämnda fastigheter på måndag den 27/11 kl 13-16. Vi ber om ursäkt för de besvär som kan uppstå på grund av detta.

Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas.

Berörda fastigheter får brev/flerfamiljsfastigheter får lapp på dörren under fredagen. Vi försöker även nå ut via sms.

Äldreboendet och skolan har kontaktats separat.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-27 13:00 Beräknas klart: 2017-11-27 16:00
Tillfällig driftstörning 2017-11-20 09:04
Landskrona: Vattentankstation på Förrådsgatan 9

Vattentankstationen i Landskrona är tyvärr ur funktion. Den beräknas vara i bruk i början av nästa vecka.

Ni kan använda våra andra vattentankstationer som vi har i Helsingborg, Bjuv, Båstad och Åstorp.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-20 09:04 Beräknas klart: 2017-11-27 00:00
Planerat arbete 2017-11-10 13:08
Åstorp: korsningen Ågatan/Örtgatan/Hasslarpsvägen, Hyllinge

I samband med VA-projektet i Ågatan i Hyllinge kommer VA-arbete att utföras i korsningen Ågatan/Örtgatan/Hasslarpsvägen med start fredag den 17/11. Korsningen kommer att vara avstängd och det kommer att skyltas om alternativ färdväg. Arbetet i korsningen beräknas pågå under en veckas tid.

Läs gärna mer om nämnda projekt här http://www.nsva.se/pagaende-projekt/astorp/hyllinge-agatan/

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-17 07:30 Beräknas klart: 2017-11-24 16:00
Pågående projekt 2017-11-08 12:34
Svalöv: Fabriksgatan och Åvägen, Tågarp

Uppdatering 2017-11-08: grävtarbetena är färdiga i Åvägen och de sista grävarbetena sker just nu i Fabriksgatan. Under slutet av vecka 45 kommer provtryckning av vattenledningarna att utföras. Därefter kommer vi att utföra provtagningar av vattnet för att se att det är godkänt innan vattnet släpps på till fastigheterna. Detta beräknas ske under vecka 47. Därefter kommer den provisoriska vattenförsörjningen att plockas bort. 

På uppdrag av Svalövs Kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fabriksgatan och Åvägen i Tågarp. Då vattenkvalitén varit sämre i området under en tid kommer NSVA att byta ut ledningarna till mindre dimensioner. På så sätt ökar omsättningen i ledningarna och dricksvattenkvalitén förbättras. Med nya ledningar minimeras även risken för framtida vattenläckor.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart: 2017-11-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-11-08 12:00
Landskrona: Fabriksgatan

Uppdatering 2017-11-08: ledningarna för vatten och dagvatten är nedgrävda och återställningsarbetet pågår. Vattenprovtagning görs just nu och så fort NSVA får godkända vattenprover kommer fastigheterna längs Fabriksgatan att kopplas om till den nya vattenledningen. Detta kommer troligtvis att ske under vecka 46. Därefter är det asfaltering av själva gatan som återstår vilket preliminärt kommer att ske under vecka 47.

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fabriksgatan. Projektet avser hela sträckan mellan Suellsgatan och Eriksgatan. Syftet är att byta ut dricks- och dagvattenledningar i samband med att Landskrona stad ska asfaltera om gatan.

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om Fabriksgatan med ny beläggning och delvis nytt utseende. Då dricks- och dagvattenledningarna är dåliga i Fabriksgatan med upprepade vattenläckor historiskt sett, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan asfaltsarbetena påbörjas.

Startdatum: 2017-08-28 08:00 Beräknas klart: 2017-11-30
Läs mer >>
Planerat arbete 2017-11-06 13:17
Helsingborg: årlig spolning

Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborgs kommun vardagar kl 8-16. Spolningen beräknas pågå fram till jul.

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-10-23 08:00 Beräknas klart: 2017-12-22 16:00
Pågående projekt 2017-10-25 14:21
Båstad: Hagagatan, Hagalundsgatan, Köpmansgatan, Skvaltkvarnsvägen och Tarravägen

Befintliga vattenledningar är gamla och uttjänta och därav i dåligt skick och har orsakat flertalet vattenläckor. Dessa ledningar kommer därför att bytas ut.

Det finns även en olycklig ledningsposition på privata tomter vilken måste åtgärdas. Skulle en läcka uppstå i detta område skulle denna kunna skada intilliggande fastigheter.

Dagvattenavrinningen i Hagagatan är otillräcklig och befintliga dagvattenledningar i området uppfyller inte dagens dimensionskrav, vilka har ändrats under de senaste åren för att bland annat ta hänsyn till nya klimatfaktorer, med kraftigare och mer ihållande regn.

Samtidigt med förnyelsen av dricksvattennätet ska befintlig ledning mellan Hagagatan och Tarravägen, vilken idag ligger i grönområdet mellan husen, tas bort.

Startdatum: 2017-10-30 08:00 Beräknas klart: 2018-03-30
Läs mer >>
Planerat arbete 2017-10-24 12:40
Bjuv: årlig spolning i Ekeby

Spolning av huvudvattenledningar i Ekeby kommer att ske vardagar klockan 8-16. Vi startar måndag 6/11.

Totalt beräknas spolningen i Ekeby pågå under cirka fyra veckor.

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Undvik att diska och tvätta under den tid som spolningen pågår.

Karta med beräknade hålltider för ditt närområde hittar du här.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-06 08:00 Beräknas klart: 2017-12-01 16:00
Pågående projekt 2017-10-23 13:38
Landskrona: Järnvägsgatan norra

Under delar av 2017 och 2018 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar vi också på att byta ut vattenledningen.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet minskar vid häftiga regn, så kallad bräddning.

Startdatum: 2017-10-23 13:38 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-10-23 12:31
Åstorp: Ågatan, Hyllinge

Dricksvattenledningen ska bytas då den befintliga är i dåligt skick och har orsakat ett antal läckor. Spillvattenledningen är även den i dåligt skick och måste bytas ut. Dagvattenledningen ska bytas ut till en ledning av större dimension för att öka kapaciteten.

Startdatum: 2017-10-30 08:00 Beräknas klart: 2018-03-30
Läs mer >>
Planerat arbete 2017-10-20 13:27
Helsingborg: Bendzgatan 53-67 (udda nummer)

Avloppspumpstationen Herremannen är utsliten och ska ersättas med en ny som kommer att placeras några meter längre ut på samma gräsyta.

Avloppsledningen som leder vattnet till pumpstationen ligger på kommunal mark utanför fastigheterna Bendzgatan 53-67 (udda nummer), men enligt våra kartor har flera boende i området planterat häckar och byggt staket eller liknande ovanpå ledningen, på mark som tillhör Helsingborgs stad. En enskild fastighetsägare har inte rätt att ta kommunal mark i besittning, det vill säga bygga eller plantera där.

NSVA har så kallad ledningsrätt på kommunal mark. I samband med renoveringen av vår avloppspumpstation kommer NSVA därför att tvingas riva och ta bort häckar, staket och andra byggnationer som uppförts på kommunal mark för att komma åt den anslutande avloppsledningen. Ersättning för detta utgår inte. I skrivande stund är det osäkert om NSVA kommer att tvingas ta bort dessa som planterats och byggts på kommunal mark i anslutning till alla nämnda fastigheter. Det blir aktuellt om den gamla avloppsledningen springer läck under arbetet och måste lagas. Vid tre av de ovan nämnda fastigheterna tvingas NSVA riva och ta bort häckar, staket och andra byggnationer om inte fastighetsägarna gör det själva

Vårt arbete beräknas starta någon gång under november. Vi beklagar att vi i nuläget inte kan ge mer exakt besked för projektstart. När arbetet väl har påbörjats beräknas det pågå under cirka fyra veckor.

Gång- och cykelbanan kommer att kunna användas som vanligt under projektarbetet.

Berörda fastighetsägare har aviserats via brev.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-06 08:00 Beräknas klart: i december 2017
Pågående projekt 2017-10-04 13:50
Landskrona: Kungsgatan och Södra Långgatan

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om delar av Kungsgatan och Södra Långgatan med nytt utseende. Då dricks-, dag- och spillvattenledningarna är gamla och i dåligt skick i dessa gator, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan förändringsarbetet påbörjas.

Startdatum: 2017-10-23 08:00 Beräknas klart: 2018-01-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-10-03 14:42
Helsingborg: Stampgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering på Stampgatan och projektet avser sträckan mellan Hjälmshultsgatan och Tågagatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2017-10-09 08:00 Beräknas klart: februari 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-26 15:08
Helsingborg: Sockengatan

Eftersom det har vuxit in mycket rötter i dag- och/eller spillvattenledningarna behöver NSVA byta och/eller relina ledningarna längs Sockengatan. Som första etapp börjar vi med delen mellan Fältarpsvägen och Sofiebergsvägen, därefter utvärderar vi om vi kan fortsätta arbetet framåt.

Uppdatering 2017-09-26: första etappen är klar och vi jobbar nu vidare från Sofiebergsvägen och norr ut. Entreprenadarbetet påbörjades vecka 38 och kommer att pågå under hösten och vintern.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart: december 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-25 10:33
Helsingborg: Rögle

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) utför på uppdrag av Helsingborgs kommun VA-arbete i Rögle under perioden 18/9 - 1/11 2017.

Startdatum: 2017-09-18 08:00 Beräknas klart: 2017-11-01 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-20 12:35
Bjuv: Petersgatan och Södergatan, Ekeby

Med start i slutet av september kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) på uppdrag av Bjuvs kommun att utföra VA-arbeten i Petersgatan och Södergatan. Projektet beräknas vara klart till julhelgen.

Startdatum: 2017-09-25 07:00 Beräknas klart: till julhelgen 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-08-16 11:48
Helsingborg: Örebrogatan samt delar av Halmstadsgatan och Veingegatan
Startdatum: 2017-04-03 08:00 Beräknas klart: vecka 46.
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-26 10:26
Landskrona: Kvarngatan Plorren och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntoget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2019-06-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-14 14:36
Landskrona: Mejerivägen, Härslöv

På uppdrag av Landskrona kommun kommer NSVA att byta ut VA-ledningarna i Mejerivägen i Härslöv. Dricksvattenledningen är från 1959, ett flertal läckor är noterade och man har sett att ledningen är i dåligt skick. Utredningar har visat att även dag- och spillvattenledningarna är i dåligt skick och dessa behöver därmed också bytas ut.

Tänkt start för entreprenaden är vecka 27. NCC kommer då att påbörja förberedande arbetsuppgifter för att sedan återuppta arbetet i vecka 32. Projektet beräknas att vara klart under hösten 2017.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart: hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-14 12:39
Svalöv: Årup, Billeberga

NSVA har fått i uppdrag av Svalövs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Billeberga, kallat Projekt Årup.

 

Startdatum: 2017-08-07 08:00 Beräknas klart: november 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-14 11:18
Helsingborg: Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan. Preliminär byggstart är september 2017 och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Ett mindre VA-arbete kommer även att utföras i korsningen Helmfeltsgatan/Randersgatan.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart: december 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-07 11:32
Båstad: Förslöv/Vadebäck

NSVA sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Båstads kommun på uppdrag av densamma. I Båstads kommun finns cirka 2700 fastigheter med enskilt avlopp. En strategi för vatten och avlopp på landsbygden har tagits fram av NSVA och Båstad kommun. Strategin antogs av kommunstyrelsen den 14 november 2012. Du kan ta del av strategin på Båstad kommuns hemsida. Strategin innebär kortfattat att NSVA tillsammans med miljöförvaltningen har upprättat en tidsangiven utbyggnadsplan för områden på landsbygden. Som bakgrund ligger miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Ett av de prioriterade områdena är Förslöv/Vadebäck med ca 23 fastigheter. Området befinner sig inom ett vattenskyddsområde och detta, kombinerat med bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, gör att området är upptaget i landsbygdsstrategin och därför kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet.

Startdatum: 2017-11-01 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-05-15 09:27
Landskrona: Gärdesgatan

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA med start i augusti 2017 utföra VA-arbeten på Gärdesgatan, mellan Exercisgatan och Vengatan.

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i Gärdesgatan. Genom att lägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och åtgärden bidrar även till minskad belastning på våra reningsverk.

Startdatum: 2017-08-28 08:00 Beräknas klart: december 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-04-21 11:00
Bjuv: Prästkragen 1-13 samt 43-45

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När vi ändå schaktar längs gatan lägger vi en ny större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet september/oktober
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-23 10:30
Helsingborg: Birkagatan 15-106

Öresundskraft kommer under 2017 och 2018 att utföra fjärrvärmearbeten på Birkagatan. Under 2017 är det fastigheterna på Birkagatan 15-106 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2017-04-03 08:00 Beräknas klart: oktober 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

2017-07-07: VA-projektet har sommaruppehåll under veckorna 29-32.

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-02 08:54
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Våren 2018
Läs mer >>