Driftinformation

Pågående projekt 2016-06-27 07:00
Bjuv: Gnejsgatan

Nyinvestering på landsbygden för att förse sju fastigheter i Bjuvs nordvästra hörn med spillvatten för att motsvara utsläppskraven.

Startdatum: 2016-06-27 07:00 Beräknas klart: Slutet av augusti
Läs mer >>
Tillfällig driftstörning 2016-06-23 10:45
Bjuv: Bjuvs centralort

För att säkerställa god vattenkvalitet kommer dricksvattnet att kloreras i Bjuv (centralorten) idag och några dagar framåt. Detta är en normal driftåtgärd och helt ofarligt, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-06-23 11:00 Beräknas klart: Några dagar
Tillfällig driftstörning 2016-06-16 12:00
Bjuv: Översvämning

Våldsamma regn har orsakat stora problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs och Åstorps kommuner samt i de norra delarna av Helsingborgs stad under onsdagen. Minst ett 100-tal villor har svämmats över och många vägar.

Vattnet har börjat att rinna undan men det står fortfarande mycket vatten på vissa vägar och cykelvägar, framförallt under viadukter. Sedan igår har NSVA ett stort antal medarbetare och entreprenörer på plats i de drabbade områdena för att ha en aktuell bild över vad som hänt samt säkerställa VA-systemens funktion

Om du drabbats av översvämning, kontakta ditt försäkringsbolag samt anmäl översvämningen till NSVA. Det är viktigt att anmäla översvämningen till oss, framförallt för att vi ska kunna utreda vad som hänt och om det finns behov av ombyggnad för hantera regnmängderna, men också för att det i vissa fall finns möjlighet till ersättning för självrisken.

Läs våra råd om översvämningar

Anmäl översvämningen till NSVA

Kontrollera gärna rännstensbrunnarna i ditt närområde så att inte de är fyllda med löv och liknande. Är det stopp i en rännstensbrunn anmäler du det till kommunen.

Vi har fått en del frågor kring dricksvattnet i de översvämningsdrabbade kommunerna. Vi vill därför poängtera att om du har kommunalt vatten är det ingen fara att dricka vattnet. Om du har egen brunn och denna översvämmats rekommenderar vi att du vänder dig till miljöförvaltningen i din kommun om du har frågor kring dricksvattnet.

Läs pressmeddelande från NSVA om översvämningarna

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-06-15 18:13 Beräknas klart:
Pågående projekt 2016-06-14 08:00
Helsingborg: Öresundsverket

Under sommaren genomför NSVA flera underhållsprojekt på Örfesundsverket, som för att anläggningen ska bli mer effektiv och energisnål. Arbetena görs på sommaren eftersom den biologiska reningsprocessen fungerar bäst då, samtidigt som anläggningen hanterar mindre vatten sommartid.

Startdatum: 2016-06-14 08:00 Beräknas klart: September
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-03 13:34
Helsingborg: Bryggaregatan

På uppdrag av Helsingborgs stad lägger NSVA ny vattenledning på Bryggaregatan och det gäller sträckan mellan Södergatan och Håkan Lundbergs gata. Arbetet påbörjades i vecka 21 och beräknas vara klart under vecka 27 2016.

Startdatum: 2016-05-23 08:00 Beräknas klart: vecka 27
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-31 16:30
Helsingborg: Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheter vid Aspavägen och Södra Kvistoftavägen.

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp ett (väster om Södra Kvistoftavägen) beräknas klart under sommaren 2016 och etapp två (öster om Södra Kvistoftavägen) kommer att pågå under peioden 15 januari - 15 april 2017.

Startdatum: 2016-02-29 08:00 Beräknas klart: april 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-31 16:28
Åstorp: Kapellgatan

Under hösten byter NSVA ut VA-ledningarna i Kapellgatan i Åstorp, då dessa är i dåligt skick. Vissa problem med framkomlighet under byggtiden kan förekomma. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med byte av vattenserviser.

Asfalten kommer att rivas upp i hela gatan. Ny beläggning kommer att läggas på först i augusti 2016 och anledningen till detta är att vi samkör asfalteringen med fler projekt i närheten. Grusjustering av gatan startar vecka 33. Asfaltering är planerad under vecka 34, på tisdag 23/8 och onsdag 24/8.  

Startdatum: 2015-09-14 08:00 Beräknas klart: 2015-12-14 00:00
Läs mer >>
Planerat arbete 2016-05-30 14:35
Landskrona: Häljarp

Fr o m slutet på maj t o m augusti kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ett antal adresser i Häljarp. Berörda fastigheter är Barsebäcksvägen 11, Fridhemsvägen 1-11 (udda nr), Landskronavägen 78 och 84, Sandvägen 1-12 (jämna nr) samt Tallvägen 9 A-B, 11 A, 13-17, 19-56, 59-62, 64-65, 67-68 samt 70.

I gatan ligger en kombinerad ledning för spill- och dagvatten. Det vi vill ta reda på är hur många som har sitt dagvatten kopplat till den kombinerade ledningen respektive vilka som tar hand om sitt vatten lokalt. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från nämnda fastigheter tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. Fastighetsägarna behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-05-23 08:00 Beräknas klart: augusti 2016
Pågående projekt 2016-05-23 13:50
Landskrona: Löpargatan

Med start måndagen den 23 maj kommer NSVA att byta en vattenledning längs en cykelväg vid bostadsrättsföreningen Tornet på Löpargatan. Anledningen till bytet är att vattenledningen har drabbats av ett flertal läckor. NCC är entreprenör och kommer att använda sig av metoden sliplining. Det innebär att man drar en ny ledning i den gamla befintliga ledningen.

Startdatum: 2016-05-23 00:00 Beräknas klart: Augusti 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-17 14:00
Landskrona: Järnvägsgatan

Under våren har vi bytt ut dricksvatten- och dagvattenledningarna på Järnvägsgatan mellan Nygatan och Österleden. Samtidigt har Landskrona stads entreprenör PEAB lagt om gatstensbeläggningen på vägsträckan. 

VA-arbeten har även utförts i korsningarna med Norra Långgatan och Österleden. Arbetet beräknades initialt vara helt klart i juni. Då projektet ökat i omfattning under arbetets gång har vi i samråd med Landskrona stad beslutat att skjuta upp slutförandet av VA-arbetena till hösten. Detta för att minska trafikstörningarna i centrum under sommaren.

Österleden är öppen för trafik, men delar av Järnvägsgatan är fortfarande avstängd för återställningsarbete. Asfaltering kommer att utföras av PEAB längre fram.

Startdatum: 2016-03-01 08:00 Beräknas klart: I höst
Läs mer >>
Planerat arbete 2016-05-16 08:00
Åstorp: årlig spolning

Med start måndag 16 maj kommer NSVA att genomföra spolning av huvudvattenledningar i Åstorps kommun. Spolningen beräknas pågå under ca sju veckor. Arbetet börjar i Hyllinge och fortsätter sedan områdesvis in mot Åstorp för att sedan fortsätta områdesvis i riktning mot Kvidinge, där den årliga spolningen också avslutas.

Spolningen sker vardagar kl 8-16. Det går tyvärr inte att ange exakta tider för arbetet då man spolar olika länge på olika platser beroende på behov. Under tiden spolningen pågår i ditt närområde kan det tillfälligt bli dåligt vattentryck och eventuellt även missfärgat vatten.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-05-16 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet juni/juli.
Pågående projekt 2016-05-12 13:00
Helsingborg: Senderödsvägen/Romares väg

Under vintern och våren genomförs renovering av befintliga VA-ledningar i korsningarna Senderödsvägen/Kullavägen samt Senderödsvägen/Romares väg i Mariastaden. Under perioden 14 mars till cirka mitten av april pågår VA-arbete i korsningen Senderödsvägen/Romares väg. Vägavstängning kommer att behöva ske under vecka 11-12 (14-27 mars). Vänligen följ väganvisningarna för alternativ färdväg. Efter avslutat arbete kommer Mariastaden och norrut att få högre vattentryck.

Startdatum: 2015-12-01 08:00 Beräknas klart: slutet av maj 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-04-12 16:00
Svalöv: Tågarp

Under hösten och vintern har NSVA rivit merparten av Tågarps reningsverk och ersatt det med en pumpstation samt en utjämningsbassäng. Från slutet av mars pumpas Tågarpsbornas spillvatten till Landskrona där det renas på Lundåkraverket. Arbetet beräknas vara helt klart i slutet av maj.

Startdatum: 2015-08-03 15:51 Beräknas klart: Maj 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-19 08:00
Helsingborg: Runristargatan

Med början vecka 14 byter vi ut vattenledningarna som försörjer fastigheterna på Runristargatan med vatten. Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Startdatum: 2016-04-04 07:00 Beräknas klart: Sommaren 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-18 11:03
Helsingborg: södra Gantofta

Sedan början av 2016 förbereder Helsingborgs stad för cirka 50 nya bostäder i Gantofta. Arbetet startade i början av året och går allt som planerat är det klart i slutet av sommaren 2016.

Startdatum: 2016-01-01 00:00 Beräknas klart: augusti 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-18 08:00
Helsingborg: Flera olika platser

Under våren kommer vi att renovera spillvattenledningar genom relining på flera olika platser i Helsingborg. Medan arbetet pågår kan framkomligheten begränsas i de områden där vi relinar. Oftast märks inte mycket av arbetet då mycket av reliningarna utföres under natten. Vi uppdaterar löpande med aktuell tidplan för reliningarbetet.

Startdatum: 2016-03-14 07:00 Beräknas klart: Maj
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-15 13:00
Båstad: Sigurdsvägen, Förslöv

Eftersom befintlig vattenledning är dålig och många läckor har lagats kommer NSVA att lägga en ny vattenledning i gatan. Samtidigt läggs en dagvattenledning för framtida bruk samt ny spillvattenledning till ett par fastigheter.

Startdatum: 2016-03-21 07:00 Beräknas klart: Hösten 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-07 08:00
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-02-17 17:00
Helsingborg: Veddögatan, Rydebäck

Vattenledningen i Veddögatan i Rydebäck är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Startdatum: 2016-03-28 08:00 Beräknas klart: 2016-09-01
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-02-15 14:00
Helsingborg: Mönsteråsgatan med omnejd

Under våren fortsätter arbetet med att separera avloppsledningar på Sofiebergsområdet. I tur står nu Mönsteråsgatan, Sollefteågatan och Söderköpingsgatan öster om Kalmargatan. Arbetet ingår i ett större projekt som vi kallar för Furutorpsgatans avrinningsområde. 

Startdatum: 2016-02-29 00:00 Beräknas klart: till midsommar
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-01-04 07:00
Svalöv: Tycho Brahegatan, Kågeröd

Vattenledningen i Tycho Brahegatan i Kågeröd är i dålig kondition ska därför bytas ut. Samtidigt byts även dagvattenledningen och spillvattenledningen i gatan ut. 

Startdatum: 2016-01-04 13:34 Beräknas klart: Maj
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-11-16 08:00
Svalöv: Norrvidinge

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 119 fastigheter i Norrvidinge med omnejd är så gott som klar. Inkopplingen är dock försenad, dels på grund av att dricksvattenproverna ännu inte är godkända, dels då NSVAs upphandling av LTA-pumpstationer har blivit överklagad och måste göras om. Vi beräknar att inkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan ske i början av 2016.

Startdatum: 2015-03-16 10:05 Beräknas klart: Början av 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-11-01 08:00
Helsingborg: Södra Helsingborg

Under hösten och vintern renoverar vi en huvudvattenledning som går genom stora delar av södra Helsingborg. För att inte påverka omgivningen så mycket används relining i de områden där det är mycket trafik. Relining innebär att en ny ledning förs in i den gamla. På det sättet får man utan att behöva gräva så mycket en "ny" ledning, med samma livslängd som vid traditionell ledningsförläggning (cirka 100 år).

Startdatum: 2015-09-01 15:23 Beräknas klart: maj 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-09-25 08:00
Bjuv: Nordöstra Billesholm

Tisdag 29/9-torsdag 1/10 dagtid kl 8-16 utför Pollex spolning av vattenledningar med luft/vatten i nordöstra Billesholm (mellan Billesholmsvägen och Böketoftavägen, norr om Kungsgårdsvägen). På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna uppmanar NSVA berörda fastigheter att inte använda vatten dagtid medan arbetet pågår. Tappa upp vatten för eget behov denna tid. Vatten kan även hämtas i korsningen Gulsparvsgatan/Svalörtsgatan, där vi kommer ställa ut en vattentank. Vid speciella behov av vatten, vänligen kontakta oss på tel 010-490 97 00.

Startdatum: 2015-09-29 08:00 Beräknas klart: 2015-10-01 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-09-17 18:00
Bjuv: Norra Billesholm

Under vecka 38-39 kommer NSVA att testa ispiggning i Billesholm. Det är en ny teknik för renspolning av vattenledningar med is, som inte tidigare testats i Sverige. Ett första test av tekniken genomfördes 11/9, vilket gick bra. Fredag 18/9 och måndag 21/9 mellan kl 8-16 kommer ispiggning göras i nordöstra Billesholm. Medan ispiggningen pågår rekommenderar vi att inte vattnet används i närområdet, p g a risk för missfärgningar. Tappa upp vatten för eget behov innan. Vatten kan också hämtas i korsningen Billesholmsvägen/Rosengatan.

Startdatum: 2015-09-11 08:00 Beräknas klart: 2015-09-25 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-07-24 14:00
Helsingborg: Bogesundsgatan och del av Birkagatan

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att byta ut vattenledningarna till fastigheterna på Bogesundsgatan samt Birkagatan 5-13. Samtidigt kommer Öresundskraft att komplettera fjärrvärmenätet i gatan. Arbetet påbörjas sista veckan i augusti och beräknas vara klart i slutet av maj 2016.

Startdatum: 2015-08-24 00:00 Beräknas klart: maj 2016
Läs mer >>