Driftinformation

Pågående projekt 2016-08-26 11:51
Landskrona: Varvsvägen

På en sträcka av cirka 100 meter ska det infodras en ny vattenledning. En 250 mm PE-ledning ska infodras inuti en gammal 300 mm ledning.

Startdatum: 2016-08-29 08:00 Beräknas klart: 2016-09-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-08-26 11:42
Bjuv: Gnejsgatan

Nyinvestering på landsbygden för att förse sju fastigheter i Bjuvs nordvästra hörn med spillvatten för att motsvara utsläppskraven.

Startdatum: 2016-06-27 07:00 Beräknas klart: slutet av september.
Läs mer >>
Tillfällig driftstörning 2016-08-26 10:34
Helsingborg: Allerum

Boende söder om området Aftonsången i Allerum har just nu dåligt vattentryck på grund av driftåtgärder i samband med felsökningen av vad som orsakade kokningsrekommendationen. Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta orsakar.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-08-26 10:34 Beräknas klart: oklart i skrivande stund.
Tillfällig driftstörning 2016-08-25 22:25
Helsingborg: Centrala och norra delarna av Helsingborg

NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun häver kokningsrekommendationen eftersom proverna på vattnet är godkända. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

På torsdagskvällen kom de slutgiltiga provresultaten. Med två tjänliga prover på rad kan vi nu häva kokningsrekommendationen i både Helsingborg och Höganäs kommun.

Läs mer här.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-08-25 20:06 Beräknas klart:
Pågående projekt 2016-08-17 11:14
Helsingborg: Furutorpsgatan

NSVA kommer på uppdrag av Helsingborgs stad utföra VA-arbete på Furutorpsgatan och det gäller sträckan mellan Södra Stenbocksgatan och Gasverksgatan.

Startdatum: 2016-08-24 08:00 Beräknas klart: vecka 42
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-07-15 09:03
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-09-12 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-07-13 13:00
Svalöv: området Parken, Teckomatorp

Nytt spillvattenledningsnät skall dras ut till åtta st fastigheter. Systemet blir trycksatt spillvattenledning och varje fastighet kommer att få en LTA-station.

Startdatum: 2016-09-19 08:00 Beräknas klart: december 2016
Läs mer >>
Tillfällig driftstörning 2016-06-23 10:45
Bjuv: Bjuvs centralort

För att säkerställa god vattenkvalitet kommer dricksvattnet att kloreras i Bjuv (centralorten) under sommaren. Detta är en normal driftåtgärd och helt ofarligt, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-06-23 11:00 Beräknas klart: Pågår hela sommaren
Pågående projekt 2016-06-14 08:00
Helsingborg: Öresundsverket

Under sommaren genomför NSVA flera underhållsprojekt på Öresundsverket, som för att anläggningen ska bli mer effektiv och energisnål. Arbetena görs på sommaren eftersom den biologiska reningsprocessen fungerar bäst då, samtidigt som anläggningen hanterar mindre vatten sommartid.

Startdatum: 2016-06-14 08:00 Beräknas klart: September
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-31 16:30
Helsingborg: Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheter vid Aspavägen och Södra Kvistoftavägen.

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp ett (väster om Södra Kvistoftavägen) beräknas klart under sommaren 2016 och etapp två (öster om Södra Kvistoftavägen) kommer att pågå under peioden 15 januari - 15 april 2017.

Startdatum: 2016-02-29 08:00 Beräknas klart: april 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-31 16:28
Åstorp: Kapellgatan

Under hösten byter NSVA ut VA-ledningarna i Kapellgatan i Åstorp, då dessa är i dåligt skick. Vissa problem med framkomlighet under byggtiden kan förekomma. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med byte av vattenserviser.

Asfalten kommer att rivas upp i hela gatan. Ny beläggning kommer att läggas på först i augusti 2016 och anledningen till detta är att vi samkör asfalteringen med fler projekt i närheten. Grusjustering av gatan startar vecka 33. Asfaltering är planerad under vecka 34, på tisdag 23/8 och onsdag 24/8.  

Startdatum: 2015-09-14 08:00 Beräknas klart: 2015-12-14 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-17 14:00
Landskrona: Järnvägsgatan

Under våren har vi bytt ut dricksvatten- och dagvattenledningarna på Järnvägsgatan mellan Nygatan och Österleden. Samtidigt har Landskrona stads entreprenör PEAB lagt om gatstensbeläggningen på vägsträckan. 

VA-arbeten har även utförts i korsningarna med Norra Långgatan och Österleden. Arbetet beräknades initialt vara helt klart i juni. Då projektet ökat i omfattning under arbetets gång har vi i samråd med Landskrona stad beslutat att skjuta upp slutförandet av VA-arbetena till hösten. Detta för att minska trafikstörningarna i centrum under sommaren.

Österleden är öppen för trafik, men delar av Järnvägsgatan är fortfarande avstängd för återställningsarbete. Asfaltering kommer att utföras av PEAB längre fram.

Startdatum: 2016-03-01 08:00 Beräknas klart: hösten 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-19 08:00
Helsingborg: Runristargatan

Med början vecka 14 byter vi ut vattenledningarna som försörjer fastigheterna på Runristargatan med vatten. Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Startdatum: 2016-04-04 07:00 Beräknas klart: Sommaren 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-18 11:03
Helsingborg: södra Gantofta

Sedan början av 2016 förbereder Helsingborgs stad för cirka 50 nya bostäder i Gantofta. Arbetet startade i början av året och går allt som planerat är det klart i slutet av sommaren 2016.

Startdatum: 2016-01-01 00:00 Beräknas klart: augusti 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-15 13:00
Båstad: Sigurdsvägen, Förslöv

Eftersom befintlig vattenledning är dålig och många läckor har lagats kommer NSVA att lägga en ny vattenledning i gatan. Samtidigt läggs en dagvattenledning för framtida bruk samt ny spillvattenledning till ett par fastigheter.

Startdatum: 2016-03-21 07:00 Beräknas klart: Hösten 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-07 08:00
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-02-17 17:00
Helsingborg: Veddögatan, Rydebäck

Vattenledningen i Veddögatan i Rydebäck är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Startdatum: 2016-03-28 08:00 Beräknas klart: 2016-09-01
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-11-16 08:00
Svalöv: Norrvidinge

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 119 fastigheter i Norrvidinge med omnejd är så gott som klar. Inkopplingen är dock försenad, dels på grund av att dricksvattenproverna ännu inte är godkända, dels då NSVAs upphandling av LTA-pumpstationer har blivit överklagad och måste göras om. Vi beräknar att inkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan ske i början av 2016.

Startdatum: 2015-03-16 10:05 Beräknas klart: Början av 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-09-25 08:00
Bjuv: Nordöstra Billesholm

Tisdag 29/9-torsdag 1/10 dagtid kl 8-16 utför Pollex spolning av vattenledningar med luft/vatten i nordöstra Billesholm (mellan Billesholmsvägen och Böketoftavägen, norr om Kungsgårdsvägen). På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna uppmanar NSVA berörda fastigheter att inte använda vatten dagtid medan arbetet pågår. Tappa upp vatten för eget behov denna tid. Vatten kan även hämtas i korsningen Gulsparvsgatan/Svalörtsgatan, där vi kommer ställa ut en vattentank. Vid speciella behov av vatten, vänligen kontakta oss på tel 010-490 97 00.

Startdatum: 2015-09-29 08:00 Beräknas klart: 2015-10-01 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-09-17 18:00
Bjuv: Norra Billesholm

Under vecka 38-39 kommer NSVA att testa ispiggning i Billesholm. Det är en ny teknik för renspolning av vattenledningar med is, som inte tidigare testats i Sverige. Ett första test av tekniken genomfördes 11/9, vilket gick bra. Fredag 18/9 och måndag 21/9 mellan kl 8-16 kommer ispiggning göras i nordöstra Billesholm. Medan ispiggningen pågår rekommenderar vi att inte vattnet används i närområdet, p g a risk för missfärgningar. Tappa upp vatten för eget behov innan. Vatten kan också hämtas i korsningen Billesholmsvägen/Rosengatan.

Startdatum: 2015-09-11 08:00 Beräknas klart: 2015-09-25 16:00
Läs mer >>